ಕಠಿಣ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥ
 
ಅರ್ಥ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 5
ಏಣಗಂಡುಜಿಂಕೆ, ಚಂದ್ರ
ಏಳಿಲಅವಮಾನ
ಏಕವಿಂಶತಿಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು
ಏಳು ಮಾಡದೆನಿಧಾನಿಸದೆ
ಏಣಾಂಕಧರಶಿವ
ಅರ್ಥ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1280
ಅಂ ಅಃ
ಕ್ಷ ಜ್ಞ


ನಿರ್ಗಮನ