ಕಠಿಣ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥ
 
ಅರ್ಥ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 8
ಎನ್ನೂರಿಗೆನನ್ನೂರಿಗೆ
ಎರಕಸ್ನೇಹ
ಎರವುಸಾಲ
ಎಸೆಶೋಭಿಸು
ಎಳಗಂದಿಎಳೆಕರು
ಎಂಟಚ್ಚಮ್ಮಕಲಿಯ ಪತ್ನಿಯಾದ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾದೇವಿ, ಅಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎರಡು
ಎರವುತೊಂದರೆ
ಎಸುಬಾಣ ಪ್ರಯೋಗಮಾಡು
ಅರ್ಥ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1280
ಅಂ ಅಃ
ಕ್ಷ ಜ್ಞ


ನಿರ್ಗಮನ