ಕಠಿಣ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥ
 
ಅರ್ಥ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 3
ಋಣತ್ರಯಪಿತೃಋಣ, ಆಂತಾರ್ಯ ಋಣ, ದೇವ ಋಣ
ಋಕ್ಷಕರಡಿ
ಋಭುಮಹರ್ಷಿ
ಅರ್ಥ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1280
ಅಂ ಅಃ
ಕ್ಷ ಜ್ಞ


ನಿರ್ಗಮನ