ಕಠಿಣ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥ
 
ಅರ್ಥ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 64
ಸತಿಛಾಯ
ಸನ್ನುತಹೊಗಳಲ್ಪಟ್ಟ
ಸಮ್ಮಾರ್ಜಿಸುಕಸಹೊಡೆ
ಸದರಸಲಿಗೆ
ಸದನಮನೆ
ಸರಕುಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ
ಸರಸಿಜನಾಭವಿಷ್ಣು
ಸಲೀಲನೀರು
ಸುಕೃತಪುಣ್ಯ
ಸುಕೃತಿಪುಣ್ಯವಂತ
ಸುಜನಕುಲೀನ
 ಮುಂದೆ >>
ಅರ್ಥ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1280
ಅಂ ಅಃ
ಕ್ಷ ಜ್ಞ


ನಿರ್ಗಮನ