ಕಠಿಣ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥ
 
ಅರ್ಥ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 24
ಶರಧಿನದಿ
ಶಶಿಮುಖಿಯಶೋಧ
ಶಂಖಪಾಣಿಶ್ರಿಹರಿ
ಶುಕಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣ
ಶುಭಮಂಗಳ
ಶುನಕನಾಯಿ
ಶುಂಡಾಲಆನೆ
ಶ್ವಸನದೇವಿವಾಯುದೇವ
ಶತಾನಂದಜನಕರಾಜನ ಪುರೋಹಿತ, ಆದಿಶೇಷ
ಶರಿತೌಡಿದೆಒಂದು ಹಿಡಿ ಭತ್ತದ ಹೊಟ್ಟಿಗೆ
ಶಂಬರವೈನಿಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ
 ಮುಂದೆ >>
ಅರ್ಥ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1280
ಅಂ ಅಃ
ಕ್ಷ ಜ್ಞ


ನಿರ್ಗಮನ