ಕಠಿಣ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥ
 
ಅರ್ಥ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 30
ವ್ರಜಸಮೂಹ
ವನಧಿಸಮುದ್ರ
ವರಾಹವರಾಹ ಚಿನ್ಹೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯ
ವಡಬಾನಲನಸಮುದ್ರದೊಳಗಿರುವ ಬೆಂಕಿ
ವೃಷ್ಟಿಕುಲೋದ್ಭವಯಾದವಜ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನು
ವಲಿಮುಖಕಪಿ
ವೃಜಿನಗೋಕುಲ
ವಯನಾಯಕಾದ್ಯರುಗರುಡಾದಿಗಳು
ವತ್ಸರವರ್ಷ
ವನಜ ಸಂಭವ ಪಟ್ಟಬ್ರಹ್ಮ ಪದವಿ
ವೃಜಿನಪಂಕಪಾಪವೆಂಬ ಕೆಸರು
 ಮುಂದೆ >>
ಅರ್ಥ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1280
ಅಂ ಅಃ
ಕ್ಷ ಜ್ಞ


ನಿರ್ಗಮನ