ಕಠಿಣ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥ
 
ಅರ್ಥ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 4
ಲಂಡವಿಲ್ಲೀಡ್ಫ
ಲಂಪಟತನಆಸಕ್ತಿ
ಲಘುತ್ವಸಣ್ಣತನ
ಲಂಕಾಧೀಶವಿಭೀಷಣ
ಅರ್ಥ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1280
ಅಂ ಅಃ
ಕ್ಷ ಜ್ಞ


ನಿರ್ಗಮನ