ಕಠಿಣ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥ
 
ಅರ್ಥ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 12
ರಕ್ಕಸಮರ್ಥಅಸುರಾರಿ
ರಚ್ಚೆಗೊಂದಲ
ರತಿಪತಿಪಿತಕೃಷ್ಣ
ರುದಿರರಕ್ತ
ರಜತ ಪೀಠಪುರಉಡುಪಿ
ರುಧಿರರಕ್ತ
ರುಚಿಕಾಂತಿ
ರೂಢಿಪ್ರಪಂಚ
ರವಿಜಾತಸುಗ್ರೀವ
ರಥಾಂಗಚಕ್ರ
ರಥಾಂಗಪಾಣಿವಿಷ್ಣು
ಅರ್ಥ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1280
ಅಂ ಅಃ
ಕ್ಷ ಜ್ಞ


ನಿರ್ಗಮನ