ಕಠಿಣ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥ
 
ಅರ್ಥ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 59
ಮಧ್ಯವಲಿಶ್ರೀರಂಗದಲ್ಲಿ
ಮಮ್ಯಸಿಟ್ಟು
ಮರಕಲೆಪಚ್ಚೆ
ಮಲಯಗಂಧ
ಮಲ್ಲಮರ್ದನಗಟ್ಟಗನನ್ನು  ನಾಶಮಾಡುವುದು
ಮಂದನವಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು
ಮಂದಜಕಮಲ
ಮುರಕಿವಿಯ ಒಂದು ಆಭರಣ
ಮೂಷಿಕಾಸನಗಣೇಶ (ಇಲಿಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತವ)
ಮೂಷಕಇಲಿ
ಮೃಗಚಿಗರೆ
 ಮುಂದೆ >>
ಅರ್ಥ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1280
ಅಂ ಅಃ
ಕ್ಷ ಜ್ಞ


ನಿರ್ಗಮನ