ಕಠಿಣ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥ
 
ಅರ್ಥ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 35
ಉಬ್ಧಿಷ್ಟಎಂಜಲು
ಉತ್ಥಾನ ದ್ವಾದಶಿಕಾರ್ತಿಕ,  ಶುದ್ಧ ದ್ವಾದಶಿ
ಉದಧಿ ಹಾರಿದವಹನುಮಂತ
ಉದ್ದಂಡಶ್ರೇಷ್ಠ
ಉದ್ದಂಡಶೂರ
ಉದ್ದಂಡದುಷ್ಠ
ಉಪಟಳತೊಂದರೆ
ಉಮೆನಂದನಗಣೇಶ
ಉರಗಕಾಳಿಂಗ
ಉರಗಶೇಷ
ಉರೋಜಮೊಲೆ
 ಮುಂದೆ >>
ಅರ್ಥ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1280
ಅಂ ಅಃ
ಕ್ಷ ಜ್ಞ


ನಿರ್ಗಮನ