ಕಠಿಣ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥ
 
ಅರ್ಥ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 20
ಬನ್ನಕಷ್ಟ
ಬಸಿರುಹೊಟ್ಟೆ
ಬೂಚಿಬಾವಾ
ಬಡಸಲಾಪ¥ಉಂಟು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವೆ
ಬಹ್ವಾಶನಹೊಟ್ಟೆಬಾಕ
ಬಣಗುಅಲ್ಪವಾದ ಬಯಲಿನ
ಬಟ್ಟೆದಾರಿ
ಬವರಯುದ್ಧ
ಬುದ್ಧವಿದ್ವಾಂಸ, e್ಞÁನಿ
ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಳಯಪ್ರಪಂಚ ನಾಶ
ಬಂಟಸೇವಕ
 ಮುಂದೆ >>
ಅರ್ಥ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1280
ಅಂ ಅಃ
ಕ್ಷ ಜ್ಞ


ನಿರ್ಗಮನ