ಕಠಿಣ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥ
 
ಅರ್ಥ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 4
ಫಣಿ ಫಣಿಶೇಷ
ಫಣಿ ಫಣಿಹಾವಿನ ಹೆಡೆ
ಫಣಿಹಾವು
ಫುಲ್ಲಹೂ, ಅರಳು
ಅರ್ಥ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1280
ಅಂ ಅಃ
ಕ್ಷ ಜ್ಞ


ನಿರ್ಗಮನ