ಕಠಿಣ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥ
 
ಅರ್ಥ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 79
ಪಟ್ಟವಾಳಿರೇಷ್ಮಯ ಸೀರೆ
ಪಡಿದಿನ ನಿತ್ಯದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ
ಪಣೆಹಣೆ, ನೊಸಲು
ಪತಿವೃತಾಗರತಿ
ಪಥದಾರಿ
ಪದ್ಮನಾಭಹರಿ
ಪನ್ನಗಕಾಲೀಯ ಸರ್ಪ
ಪವನಜಆಂಜನೇಯ
ಪರಶ್ರೇಷ್ಠ
ಪರಮೇಷ್ಠಿಬ್ರಹ್ಮ
ಪರಾಕುಎಚ್ಚರಿಕೆ, ಅಲಕ್ಷ್ಯ
 ಮುಂದೆ >>
ಅರ್ಥ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1280
ಅಂ ಅಃ
ಕ್ಷ ಜ್ಞ


ನಿರ್ಗಮನ