ಕಠಿಣ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥ
 
ಅರ್ಥ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 22
ನಕ್ರಮೊಸಳೆ
ನಖಉಗುರು
ನಗದಬೆಟ್ಟ, ಒಡವೆ
ನವನೀತಬೆಣ್ಣೆ
ನಳಿನಭವಬ್ರಹ್ಮ
ನಳಿನಕಮಲ
ನಳಿನಜಾಂಡಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ
ನೃಪತಿಅರಸ
ನೃಪರಗೆಜ್ಜೆ
ನರಮೃಗನರಸಿಂಹ
ನಗಬೆಟ್ಟ
 ಮುಂದೆ >>
ಅರ್ಥ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1280
ಅಂ ಅಃ
ಕ್ಷ ಜ್ಞ


ನಿರ್ಗಮನ