ಕಠಿಣ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥ
 
ಅರ್ಥ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 5
ಧುರಕಾಳಗ
ಧಡಿಗೆದಂಡೆಗೆ
ಧುರಯುಧ್ಧ
ಧೂರ್ತದುರಾಚಾರಿ
ಧರಣಿಜಾಸೀತೆ
ಅರ್ಥ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1280
ಅಂ ಅಃ
ಕ್ಷ ಜ್ಞ


ನಿರ್ಗಮನ