ಕಠಿಣ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥ
 
ಅರ್ಥ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 21
ದಂತವಕ್ತ್ರಕಹಲ್ಲಿನ ಮುಖ
ದಧಿಮೊಸರು
ದರಶಂಖ, ಕಂಬು
ದ್ವಯಸಾಕ್ಷಿಎರಡು ಕಣ್ನು
ದುರಿತಪಾಪ
ದುರುಳಕೆಟ್ಟವನು
ದೃಪ್ಲವದೃಷ್ಟಾಂತ
ದುರಿತ      ಪಾಪ
ದುಶ್ಚ್ಯವನಇಂದ್ರ
ದುಪ್ಪಗಂಡು ಜಿಂಕೆ
ದಸ್ರರುಅಶ್ವಿನಿದೇವತೆಗಳು
 ಮುಂದೆ >>
ಅರ್ಥ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1280
ಅಂ ಅಃ
ಕ್ಷ ಜ್ಞ


ನಿರ್ಗಮನ