ಕಠಿಣ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥ
 
ಅರ್ಥ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 27
ತಳಿರುಚಿಗುರು
ತುಂಬಿಜೇನು ಹುಳು
ತುರುಆಕಳು
ತೃಷ್ಟಿತೃಪ್ತಿ
ತುರಗಾಸ್ಯಹಯಗ್ರೀವ
ತಲ್ಲಣಿಸುಹೆದರು
ತೂಲಹತ್ತಿ
ತುಡುಗಾಟತುಂಟತನ
ತಟಿತ್ಮಿಂಚು
ತರುಣಗಾತುರಯೌವ್ವನದೇಹಿ
ತೃಷೆಬಾಯಾರಿಕೆ
 ಮುಂದೆ >>
ಅರ್ಥ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1280
ಅಂ ಅಃ
ಕ್ಷ ಜ್ಞ


ನಿರ್ಗಮನ