ಕಠಿಣ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥ
 
ಅರ್ಥ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 5
ಈಷಿತ್ವಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವುದು
ಈಷಣತ್ರಯಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಧನದ ಆಸೆ
ಈಡಾರುಸಮಾನರಾರು?
ಈಢ್ಯಹೊಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರ
ಈರಾರುಎರಡು-ಆರು=ಎಂಟು
ಅರ್ಥ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1280
ಅಂ ಅಃ
ಕ್ಷ ಜ್ಞ


ನಿರ್ಗಮನ