ಕಠಿಣ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥ
 
ಅರ್ಥ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 15
ಜನಕಜಾಸೀತೆ
ಜಲಜರಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರ
ಜಲಜಲೋಚನವಿಷ್ಣು
ಜಲಧಿಗಂಗಾನದಿ
ಜಂತ್ರಯಂತ್ರ
ಜತನವಜೋಪಾನ
ಜಲಜಾತ ನಾಭವಿಷ್ಣು ಜಲಜಾಪ್ತ
ಜಡಪ್ರಕೃತಿಕ್ರಿಯಾಶೂನ್ಯತೆ
ಜಂಭತಾರಕನ ಪ್ರಧಾನಿ
ಜಂಭಾರಿಇಂದ್ರ
ಜಂಭಾರಿಇಂದ್ರ
 ಮುಂದೆ >>
ಅರ್ಥ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1280
ಅಂ ಅಃ
ಕ್ಷ ಜ್ಞ


ನಿರ್ಗಮನ