ಕಠಿಣ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥ
 
ಅರ್ಥ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 7
ಚಕ್ರಧರವಿಷ್ನು
ಚಕೋರಬೆಳದಿಂಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಬದುಕುವುದೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿರುವ ಪಕ್ಷಿ
ಚರಿಯನಡತೆ
ಚಕ್ರವಾಕರಥಾಂಗ ಪಕ್ಷಿ
ಚರ್ಚಿತಲೇಪಿಸಿದ
ಚೂಡಾಮಣಿತಲೆಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸುವ ರತ್ನದ ಆಭರಣ
ಚಚ್ಚರಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಅರ್ಥ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1280
ಅಂ ಅಃ
ಕ್ಷ ಜ್ಞ


ನಿರ್ಗಮನ