ಕಠಿಣ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥ
 
ಅರ್ಥ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 13
ಇನಸೂರ್ಯ
ಇಭರಾಜಗಮನೆಗಜಗಮನೆ
ಇಂದಿರೆಲಕ್ಷ್ಮೀ
ಇಂಬಿದುಇಂಬಾಗಿ ಇಡು
ಇಂಬಿನೊಳ್ಹೃದಯದಲ್ಲಿ
ಇಂಬುಹೆಚ್ಚಾಗಿ
ಇನತನೂದ್ಭವಯಮ
ಇಭಆನೆ
ಇನತಯನಯಮ
ಇನಕುಲಸೂರ್ಯವಂಶ
ಇಂದ್ರನಂದನಜಯಂತ, ಅರ್ಜುನ
 ಮುಂದೆ >>
ಅರ್ಥ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1280
ಅಂ ಅಃ
ಕ್ಷ ಜ್ಞ


ನಿರ್ಗಮನ