ಕಠಿಣ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥ
 
ಅರ್ಥ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 7
ಘೃತತುಪ್ಪ
ಘನಸಾರಶ್ರೀಗಂಧ
ಘಟಿಗಳಿಗೆ
ಘುಂಘುರಗೆಜ್ಜೆ, ಕಿರುಗಂಟೆ
ಘಟಕುಂಭ (ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಗಳಲ್ಲೊಂದು)
ಘೂಕಗೂಬೆ
ಘನೇಭ ಕಾಯಮೇಘವರ್ಣದ ಶರೀರವುಳ್ಳವನು
ಅರ್ಥ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1280
ಅಂ ಅಃ
ಕ್ಷ ಜ್ಞ


ನಿರ್ಗಮನ