ಕಠಿಣ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥ
 
ಅರ್ಥ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 16
ಗಗ್ಗರಗೆಜ್ಜೆಗಳಿದ್ದಕಾಲಿನ ಆಭರಣ
ಗಜಚರ್ಮಾಂಬರಗಜಚರ್ಮಧರಿಸಿದವನು
ಗಜಕರಿರಾಜ
ಗರದೆವ್ವ, ಭೂತ
ಗರಳವಿಷ್ಣು
ಗುಹ್ಯಗುಟ್ಟು
ಗುಪುತರಹಸ್ಯ
ಗಡಲವಾಸಕೃಷ್ಣ
ಗಜಪುರಹಸ್ತಿನಾಪುರ
ಗಮನಮೇಲೆ ಪ್ರಯಾಣಿ ಸುವವನು
ಗಂಗಾಸುತಭೀಷ್ಮ
 ಮುಂದೆ >>
ಅರ್ಥ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1280
ಅಂ ಅಃ
ಕ್ಷ ಜ್ಞ


ನಿರ್ಗಮನ