ಕಠಿಣ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥ
 
ಅರ್ಥ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 10
ಖಂಡೆಯಕತ್ತಿ
ಖಗಪಕ್ಷಿ
ಖಗವರಪಕ್ಷಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಗರುಡ
ಖಳನ ಅನುಜದು:ಶಾಸನ
ಖುಲ್ಲಸಂತೋಷ, ಮರ್ಜಿ, ವಿನೋದ
ಖದ್ಯೋತಮಿಂಚುಹುಳ (ಇಂದ್ರಗೋಸ)
ಖರೆಸತ್ಯ
ಖಗವಾಹವಿಷ್ಣು
ಖಗಪಕ್ಷಿ
ಖಗರಾಜಗರುಡ
ಅರ್ಥ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1280
ಅಂ ಅಃ
ಕ್ಷ ಜ್ಞ


ನಿರ್ಗಮನ