ಕಠಿಣ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥ
 
ಅರ್ಥ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 112
ಕಕ್ಕುಲತೆಲೋಭ
ಕಕ್ಕುಲಾತಿಪ್ರೀತಿ
ಕಟಿಸೂತ್ರಸೊಂಟದ ಡಾಬು
ಕಡಹದ ಮರಕದಂಬ ವೃಕ್ಷ
ಕಡೆಹಾಯಿಸುಪಾರುಮಾಡು
ಕದಪುಗಲ್ಲ
ಕತೃಜೀವ
ಕರ್ತುಮಾಡುವವನು
ಕಪಟಮೋಸ
ಕಪೋಲಕೆನ್ನೆ
ಕಮಲತಾವರೆ
 ಮುಂದೆ >>
ಅರ್ಥ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1280
ಅಂ ಅಃ
ಕ್ಷ ಜ್ಞ


ನಿರ್ಗಮನ