ಕಠಿಣ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥ
 
ಅರ್ಥ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 23
ಅಂಗಜಪಿತಕಾಮನ ತಂದೆ
ಅಂಡಜಬ್ರಹ್ಮ
ಅಂಘ್ರುಕಾಲು, ಹೆಜ್ಜೆ
ಅಂದುಗೆನೂಪುರ
ಅಂಧಕಕುರುಡ
ಅಂಬುನೀರು
ಅಂಬುಜಾಲಕ್ಷ್ಮೀ
ಅಂಬುಜಾಕ್ಷವಿಷ್ಣು
ಅಂಬುಜಾಸನಬ್ರಹ್ಮ
ಅಂಬುಗಂಗಾನದಿ
ಅಂಕುರಮೊಳಕೆ
 ಮುಂದೆ >>
ಅರ್ಥ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1280
ಅಂ ಅಃ
ಕ್ಷ ಜ್ಞ


ನಿರ್ಗಮನ