ಕಠಿಣ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥ
 
ಅರ್ಥ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 9
ಒಡ್ಡಿಪಣಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ
ಒಡಲುದೇಹ
ಒಪ್ಪಣೆಮೆಚ್ಚಿಕೆ
ಒರೆಹೇಳು
ಒರಲಿಕೂಗಿ
ಒಕ್ಕಣಿಸುವಿವರಿಸು
ಒಕ್ಕರವಕ್ರ
ಒಡಬಾಗ್ನಿಸಮುದ್ರದೊಳಗಿನ ಬೆಂಕಿ
ಒಗೆತನಸಂಬಂಧ
ಅರ್ಥ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1280
ಅಂ ಅಃ
ಕ್ಷ ಜ್ಞ


ನಿರ್ಗಮನ