ಕಠಿಣ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥ
 
ಅರ್ಥ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 14
ಆರೋಗಪಿಸುಸೇವಿಸು
ಆಪೋಶನಊಟಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
ಆತತಾಯಿಕೊಲ್ಲುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವವನು; ರಾಕ್ಷಸ
ಆವಾತಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ
ಆರೋರುಬ್ರಾಹ್ಮಣರು
ಆಪನ್ನಆಪತ್ತಿಗೆ ಗುರಿಯಾದವನು
ಆಶೀವಿಷಧರಹಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ವಿಷವುಳ್ಳ ಪ್ರಾಣಿ, ಹಾವು
ಆರೆನಲ್ಲೊಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ
ಆನನಮುಖ
ಆವಿರ್ಭೂತಸೃಷ್ಟಿ
ಆರ್ಮೊಗಷಣ್ಮುಖ
 ಮುಂದೆ >>
ಅರ್ಥ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1280
ಅಂ ಅಃ
ಕ್ಷ ಜ್ಞ


ನಿರ್ಗಮನ