ಕಠಿಣ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥ
 
ಅರ್ಕಸೂರ್ಯ
ಅಕ್ಕಸಮಾರೆ
ಅಕುಟಿಲಸತ್ಯಮಾರ್ಗವನ್ನನು-ಸರಿಸು
ಅಖಿಳಇಡಿಯಾದ
ಅಗ್ರೋದಕಮೀಸಲು ನೀರು
ಅಗಣಿತಎಣಿಕೆಗೆ ಮೀರಿದುದು
ಅಚ್ಯುತಚ್ಯತಿ ಇಲ್ಲದವ
ಅಜಬ್ರಹ್ಮ
ಅಣುಗುಪ್ರೀತಿ
ಅದ್ವೈತಅಚ್ಯುತಮತ
ಅಧೋಕ್ಷಜಕೃಷ್ಣ , ವಿಷ್ಣು
 ಮುಂದೆ >>
ಅರ್ಥ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1280
ಅಂ ಅಃ
ಕ್ಷ ಜ್ಞ


ನಿರ್ಗಮನ