ವ್ಯಾಸರಾಯರು
ಇವೆರಡೂ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ

ಮುದ್ರಿಸು       

ನಿರ್ಗಮನ