ಕವಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ
ಇವೆರಡೂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತುತಿಗಳು

ಮುದ್ರಿಸು       

ನಿರ್ಗಮನ