ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಶೇಷದಾಸರು
ರುಕ್ಮಿಣಿಯನ್ನು ಸಖಿಯರು

ಮುದ್ರಿಸು       

ನಿರ್ಗಮನ